ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 | Indian Coast Guard Recruitment 2022

કોસ્ટ ગાર્ડ જગ્યાની વિગતો – નાવિક (સામન્ય ફરજ) - 225 – નાવિક (ધરેલું શાખા) - 40 – યાંત્રિક (મિકેનિકલ) - 16 – યાંત્રિક (ઇલેક્ટ્રિકલ) - 10 – યાંત્રિક (ઇલેકટ્રોનિકસ) - 09

કુલ જગ્યા : 300

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી

કોસ્ટ ગાર્ડ ની લાયકાત – તમામ પોસ્ટ :: 10 મુ, 12 મું, ડિપ્લોમા કોસ્ટ ગાર્ડ માટે ઉંમર મર્યાદા – ન્યૂનતમ ઉંમર : 18 વર્ષ – મહત્તમ ઉંમર : 22 વર્ષ કોસ્ટ ગાર્ડ પગાર : 21,700 - 47600

કોસ્ટ ગાર્ડ અરજી ફી – અન્ય તમામ ઉમેદવારો માટે : 250 – SC/ST ઉમેદવારો માટે : 0 કોસ્ટ ગાર્ડ મહત્વપૂર્ણ તારીખ – શરૂઆત તારીખ : 08-090-2022 – અંતિમ તારીખ : 22-09-2022

સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે નીચે આપેલ લિન્ક પર ક્લિક કરો