અમારા WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાઓ

Join Now

Divyang Shaadi Yojana Gujarat Patra Subject:

Here We Provide All Information About Divyang Marriage Sahay In Gujarat. Also, Learn How To Register For Divyang Lagna Sahay Yojana. Gujarat Government Announced For Divyang Wedding Sahay Up To 1 Lakh.
The Bride May Be Over 1 Year Old And The Photos May Be Over 21 Years Old.These Plans Provide A One-Time (Per Couple) Benefit.
Ugly Journalists Claim Long-Term Benefits Under This Scheme.
Under This Scheme There Are Applications For Two Years Old Assistance In Marriage.

Handicapped Yojana 2021 | Pm Modi Divyang Yojana | Divyang Yojana 2021 Up | Up Divyang | Viklang Ki Shaadi | Shadi Ka Paisa 35000 | Viklang Vivah Protsahan Yojana | Divyangjan Sashaktikaran

Divyang Shadi Yojana Gujarat Divyang Lagna Sahay 2022

The Divyang Marriage Assistance Scheme Has Been Implemented By The Department Of Social Justice And Empowerment Of The Government. It Should Be 18 Years Or More For Women And 21 Years Or More For Men. A Person With More Than 40% Disability Will Be Eligible For The Benefits Of These Schemes. The Marriage Must Be Registered At The Same Time. There Is No Income Limit In This Scheme.

All Persons With Disabilities Are Eligible For The Benefit Of This Scheme. In Case Of Marriage Between A Disabled Person And A Disabled Person, The Couple Is Entitled To A Total Financial Assistance Of Rs 1 Lakh. As Well As In Case Of Marriage Between A Disabled Person And A Normal Person, The Couple Will Get Financial Assistance Of Rs 50,000. The Benefit Of Divyang Lagna Sahay Yojana Is Also Available To More Than 40% Divyang Couples Of Gir Somnath District.

Divyang Shadi Yojana Gujarat 2022

યોજનાનું નામ : દિવ્યાંગ લગ્ન સહાય યોજના – Divyang Shadi Yojana Gujarat

પાત્રતાના માપદંડ :

 • કન્યાની ઉંમર ૧૮ વર્ષથી ઉપર અને છોકરાની ઉંમર ૨૧ વર્ષથી વધુ હોવી જોઇએ.
 • આ યોજનાનો લાભ ફકત એક જ વખત (એક યુગલદીઠ) મળવાપાત્ર રહેશે.
 • આ યોજના હેઠળ નિચે પત્રકમાં દર્શાવેલ દિવ્યાંગતાની ટકાવારી મુજબ લાભ આપવામાં આવે છે.
 • આ યોજના હેઠળ લગ્ન થયાના બે વર્ષની અંદર સહાય મેળવવા અરજી કરવાની હોય છે.

Disability Scheme 2022, Divyang Vivah Yojna 2022, Divyang Marriage Assistance Scheme , Divyang Shadi Yojana Gujarat

ઇલેક્ટ્રીક સ્કૂટર ખરીદવાની યોજના, સરકાર આપશે 25000 ની સહાય, વાંચો GR

Eligibility Criteria : Divyang Shadi Yojana Gujarat

Eligibility Criteria : Divyang Shadi Yojana Gujarat

 • The Girl Should Be Above 18 Years Of Age And The Boy Should Be Over 21 Years Of Age.
 • The Benefit Of This Scheme Will Be Available Only Once (Per Couple).
 • Under This Scheme Benefits Are Given As Per The Percentage Of Disability Shown In The Form Below.
 • Under This Scheme, One Has To Apply For Assistance Within Two Years Of Marriage.

Divyang Shadi Yojana : The Percentage Of Disability

Under This Scheme Benefits Are Given As Per The Percentage Of Disability Shown In The Form Below.

 • Sr. No. Benefit Of Disability Receivable Scheme
 • Blindness: 40 Percent Or More
 • Genetic Causes Of Muscular Dystrophy: 90% Or More
 • Hearing Loss: 71 To 100 Percent
 • Chronic Neurological Condition 50 Percent Or More
 • Common Injury Fatal Bleeding: 50 Percent Or More
 • Low Vision: 40 Percent Or More
 • Trembling Muscular Stiffness: 50 Percent Or More
 • Intellectual Disability: 50 Percent Or More
 • Decreased Hemoglobin Level: 50 Percent Or More
 • Bleeding-Healed: 40 Percent Or More
 • Long-Term Carpet Anemia: 50 Percent Or More
 • Acid Attack Victims: 40 Percent Or More
 • Impaired Mobility: 40 Percent Or More
 • Cerebelpalsy: 40 Percent Or More
 • Dwarfism: 40 Percent Or More
 • Mentally Ill: 40 Percent Or More
 • Multiple Sclerosis – A Disorder Of The Hardening Of Body Tissues: 40 Percent Or More
 • Special Study-Related Disability: 50 Percent Or More
 • Speech And Language Impairment: 50 Percent Or More
 • Impairment In Neuro-Neurodevelopmental Conditions: 50 Percent Or More
 • Many Disabilities, Including Deafness: 50 Percent Or More

Divyang Shadi Yojana Assistance Rate

 • Under This Scheme, When A Disabled Person Marries A Disabled Person, Rs. 50,000 / – + Rs. 100,000 / – As Well As Rs. Assistance Of Rs. 50,000 / – Is Paid.

Document To Present Divyang Shadi Yojana Gujarat

 1. Certified Copy Of The Paralysis Of The Civil Surgeon Of The Bride / Groom
 2. Proof Of Residence (Ration Card / Electricity Bill / Driving License / Aadhar Card / Any One Of Election Card)
 3. Applicant’s School Leaving Certificate
 4. Girl / Boy’s School Leaving Certificate
 5. Certified Copy Of The Disability Certificate Of The Civil Surgeon Of The Applicant
 6. Photos Of The Couple’s Joint Wedding
 7. Wedding Kankotri
 8. Copy Of First Page Of Bank Passbook Or Canceled Check
 9. Certificate Of Marriage Registration

Assistance Rate

 • Under This Scheme, When A Disabled Person Marries A Disabled Person, Rs. 50,000 / – + .50,000 / – Together Total Rs. 100,000 / – As Well As Rs. Assistance Of Rs. 50,000 / – Is Paid.

Documents To Be Submitted Divyang Shadi Yojana Gujarat

 • Certified Copy Of The Paralysis Of The Civil Surgeon Of The Bride / Groom
 • Proof Of Residence (Ration Card / Electricity Bill / Driving License / Aadhar Card / Any One Of Election Card)
 • Applicant’s School Leaving Certificate
 • Girl / Boy’s School Leaving Certificate
 • Certified Copy Of The Disability Certificate Of The Civil Surgeon Of The Applicant
 • Photos Of The Couple’s Joint Wedding
 • Wedding Kankotri
 • Copy Of First Page Of Bank Passbook Or Canceled Check
 • Certificate Of Marriage Registration

Benefits Of Mass Weddings: Divyang Shadi Yojana Gujarat

 • To Elevate Differently-Abled Individuals To Become Fully-Functioning Members Of Society.
 • To Provide Them An Accessible Atmosphere For A Normal Life.
 • To Bring Together The Entire Society For Their Inspiration.
 • To Bring Positive Goals With The Beginning Of The New Chapter In Their Lives.
 • To Celebrate The Happiness Of Togetherness Irrespective Of Caste, Creed, Color, And Ability.
 • Divyang Wedding Has The Presence Of All The People Associated With Narayan Seva Sansthan And The Families Of The Bride And Groom.
 • The Ceremony Starts With A Prayer Offering To Lord Ganesha By All The People Present For The Ceremony.
 • All The Brides And Grooms Are Dressed In Bridal Wear That Has Been Sponsored By Narayan Seva Sansthan.
 • Various Artists Perform Like Cultural Dance And Music Before The Wedding.
 • All The Bride And Grooms Are Given The Opportunity For A Ramp Walk At The Stage In Front Of The Audience.

Advertisement

 • After The Entertainment Session, The Mehandi Ceremony Starts And All The Brides Have A Photography Session With Their Hands Filled With Beautiful Mehandi Designs.
 • Varmala Ceremony Takes Place For Every Couple At The Center Of The Stage With The Entire Crowd Cheering For Them.
 • Wedding Of Every Couple With Their Families Starts Together.
 • The Couples Are Departed With A Beautiful Ride From The Venue To Start Their New Life.

Scheme NameDivyang Shadi YojanaDocument ListClick HereAssistance RateAbout 1,00,000/-StateGujarat

By Jobguru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *