ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 | Indian Coast Guard Recruitment 2022

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ દ્રારા નવી ભરતી આવી છે જેની લાયકાત પગાર ઉંમર અંતિમ તારીખ સંપૂર્ણ માહિતી અહી આપવામાં આવશે. તાજેતરમાં નાવિક અને યાંત્રિકની જગ્યા માટે લાયક ઉમેદવારો પાસે થી અરજીઓ માંગવી છે. વધુ માહિતી મેળવવા માટે નોટિફિકેસન જોવા વિનતી ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ માહિતી સંસ્થા ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ નોકરીની કેન્દ્ર સરકારની કુલ જગ્યા 300 નોકરીનું સ્થળ…

Read More